Det senaste inom vetenskap

Den konst­gjor­da hjär­nan

- Tech · Science · Machine Learning · Computer Science

Män­ni­skor lär sig med hjälp av neu­ra­la nät­verk – och ma­ski­ner kan gö­ra det­sam­ma …

Ke­misk kom­mu­ni­ka­tion

Neu­ro­ner kom­mu­ni­ce­rar med ke­mis­ka sig­na­ler som de skic­kar till varand­ra via sy­nap­ser.

Sen­so­risk in­for­ma­tion

Vå­ra sin­nen sam­lar stän­digt sto­ra mäng­der da­ta, nå­got som krä­ver be­ar­bet­ning i hjär­nan.

Da­tor­syn

Ma­ski­ner kart­läg­ger van­ligt­vis vi­su­ell in­for­ma­tion på ett rut­nät, nå­got som gör be­ar­bet­ning­en enkla­re.

Pro­ces­sor­kraft

Bå­de män­ni­skor och da­to­rer har kraft­full be­ar­be­at­nings-ut­rust­ning för neu­ra­la nät­verk.

Ked­je­re­ak­tion

Om den ke­mis­ka sig­na­len är till­räck­ligt stark kom­mer neu­ro­nen ”av­fy­ras” och skic­ka sig­na­len vi­da­re i ked­jan.

Be­ar­bet­ning av da­ta

Pre­cis som den av­fy­ra­de neu­ro­nen kom­mer en nod be­ar­be­ta in­kom­man­de da­ta och en­bart av­fy­ras om vär­det är till­räck­ligt högt.

Funk­tio­na­li­tet på låg ni­vå

Konst­gjor­da nät­verk av neu­ro­ner ut­gör grun­den för många avan­ce­ra­de ty­per av ma­ski­nin­lär­ning.

Konst­gjor­da sy­nap­ser

Konst­gjor­da neu­ra­la nät­verk kom­mu­ni­ce­rar ge­nom att skic­ka sig­na­ler som nu­me­ris­ka vär­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden