Det senaste inom vetenskap

AI blir till

- Artificial Intelligence · Tech · Science · Singularitarianism · Natural Language Processing · Machine Learning · Computer Science · Albert Brooks · IBM · Deep Blue · Google · Geddy Lee · Isaac Asimov · Barry Watson · Brenda Lee

Ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens har va­rit med om en sta­bil upp­gång, från en blyg­sam start till ma­ski­ner i världs­klass.

1936

Den brit­tis­ka ma­te­ma­ti­kern Alan Tu­ring pub­li­ce­rar en av­hand­ling om den uni­ver­sel­la ma­ski­nen. Det­ta be­trak­tas nu som grun­den för data­ve­ten­ska­pen.

1950

Alan Tu­ring pre­sen­te­rar idén om ett imi­ta­tions­spel för att jäm­fö­ra män­ni­skors och ma­ski­ners in­tel­li­gens. Idag har det­ta fått nam­net Tu­ring­testet.

1950

Sci­ence fic­tion-för­fat­ta­ren Isaac Asi­mov ger ut I, Ro­bot. I den­na no­vell­sam­ling teck­nar Asi­mov tre la­gar för ro­bo­ti­ken, ut­veck­la­de för att hind­ra att den konst­gjor­da in­tel­li­gen­sen vän­der sig mot si­na ska­pa­re. Det­ta ar­be­te in­spi­re­ra­de en ge­ne­ra­tion av robotik och da­ta­fors­ka­re i jak­ten på ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens.

1956

Be­grep­pet ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens myn­tas un­der en som­mar­kon­fe­rens vid Darth­mouth Uni­ver­si­ty.

1973

Trots po­si­ti­va för­ut­sä­gel­ser pa­u­sas ut­veck­ling­en av Al. Re­ge­rings­råd­gi­va­re tror att ma­ski­ner­na ald­rig kom­mer bli bätt­re än en ”er­fa­ren ama­tör” i schack.

1981

Al blir ett vär­de­fullt kom­mer­si­ellt verk­tyg när fö­re­tag bör­jar an­vän­da avan­ce­ra­de da­ta­sy­stem för spe­ci­fi­ka upp­gif­ter. Vis­sa fö­re­tag spa­rar mil­jo­ner dol­lar.

1990

Fors­ka­ren Rod­ney Brooks in­spi­re­ras av neu­ro­ve­ten­ska­pens fram­steg och pre­sen­te­rar de po­ten­ti­el­la för­de­lar­na med att byg­ga konst­gjor­da neu­ra­la nät­verk.

1997

Den IBM-ba­se­ra­de ma­ski­nen Deep Blue slår världs­mäs­ta­ren Gar­ri Kas­pa­rov i schack. För vis­sa vi­sa­de Deep Blues för­må­ga att hand­la stra­te­giskt och ut­vär­de­ra mer än 200 mil­jo­ner drag i se­kun­den Al:s verk­li­ga kraft. För and­ra vi­sa­de Deep Blue ba­ra da­torns för­må­ga att han­te­ra en väl­digt spe­ci­a­li­se­rad upp­gift.

2008

Goog­les pro­gram­va­ra för rösti­gen­kän­ning an­vän­der konst­gjor­da neu­ra­la nät­verk för att öka pre­ci­sio­nen till över 80 pro­cent.

2011

En IBM-maskin skri­ver histo­ria igen när Wat­son be­seg­rar sin mänsk­li­ga mot­stån­da­re i det ame­ri­kans­ka tv-pro­gram­met Je­o­par­dy. Den­na bragd var en mil­stol­pe för Al och nå­got myc­ket svå­ra­re än att få en maskin att vin­na i schack. För att kun­na be­sva­ra gåtor och kom­pli­ce­ra­de frå­gor de­sig­na­des Wat­son med neu­ra­la nät­verk och fick om­fat­tan­de trä­ning i igen­kän­ning av möns­ter.

2014

Pro­gram­met Eu­ge­ne Goost­man lyc­ka­des kla­ra av en va­ri­ant av Tu­ring­testet som är ett mått på ma­ski­ners ”in­tel­li­gens”.

2016

Goog­le DeepMinds Alp­haGo be­seg­rar mäs­ta­ren Lee Se­dol i bräd­spe­let Go. Till skill­nad från IBM:s Deep Blue kun­de in­te Alp­haGo ut­nytt­ja en tak­tik där var­je möj­ligt drag finns in­pro­gram­me­rat i ma­ski­nen. Istäl­let ut­nytt­ja­de pro­gram­met ma­ski­nin­lär­ning för att öva på fle­ra mil­jo­ner spelom­gång­ar, tills den lär­de sig en egen vin­nan­de stra­te­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden