Det senaste inom vetenskap

Så lär sig ma­ski­ner

- Google · Go (programming language)

Lä­ser de reg­ler­na, övar de på dem el­ler lis­tar de ut dem själ­va? Al­la tre fak­tiskt.

Väg­ledd in­lär­ning

Da­ta­pro­gram­met ges ett da­ta­set som an­vänds för öv­ning. Un­der in­lär­ning­en kom­mer pro­gram­met lä­ra sig av reg­ler­na som det ges, till ex­em­pel: äpp­len är rö­da el­ler grö­na och apel­si­ner är oran­ge. Se­dan bör­jar det an­vän­da den­na kun­skap.

In­lär­ning ut­an väg­led­ning

Det­ta är ock­så upp­lär­ning av pro­gram­met med ett da­ta­set, men den här gång­en ta­lar du in­te om vad da­tan be­ty­der. Ef­ter att ha ana­ly­se­rat myc­ket in­for­ma­tion (som bil­der av djur) kom­mer pro­gram­met bör­ja kän­na igen egen­ska­per och möns­ter i da­tan.

För­stärkt in­lär­ning

Goog­le DeepMinds Alp­haGo an­vän­de den­na me­tod för att slå en mäs­ta­re i bräd­spe­let Go. Med den­na me­tod ta­las det om för pro­gram­met vad det ska gö­ra och se­dan hand­lar det på egen hand. När den när­mar sig må­let får den fler po­äng, så att des­sa hand­ling­ar för­stärks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden