Det senaste inom vetenskap

Quick, Draw!

- Arts

Med möj­lig­he­ten till neu­ra­la nät­verk och ma­ski­nin­lär­ning har ko­da­re ut­veck­lat fle­ra pro­gram för Goog­les Al-ba­se­ra­de webb­ex­pe­ri­ment. Ett av dem är ett pro­gram som kan spe­la en im­pro­vi­se­rad pi­a­no­du­ett till­sam­mans med en mänsk­lig mu­si­ker! Det ro­li­gas­te av dem al­la är kanske pro­gram­met Quick, Draw! som kan kän­na igen och iden­ti­fi­e­ra snab­ba och otyd­li­ga mål­ning­ar. Spe­let går ut på att du får 20 se­kun­der att teck­na ett fö­re­mål (som anges i text). Se­dan gör det neu­ra­la nät­ver­ket sitt bäs­ta för att gis­sa vil­ket fö­re­mål det är, ut­i­från din mål­ning. För män­ni­skor är det en gans­ka en­kel upp­gift att kän­na igen teck­ning­ar, men sam­ma sak gäl­ler in­te da­ta­ma­ski­ner. Fem oli­ka per­so­ner må­lar ett fö­re­mål på fem oli­ka sätt, så Quick, Draw! mås­te lä­ra sig att kän­na igen dem al­la. Det­ta är möj­ligt tack va­re självin­lär­ning från en ka­ta­log med al­la bil­der, så enk­la drag som finns med i mål­ning­ar­na all­tid kan iden­ti­fie­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden