Det senaste inom vetenskap

Konst­gjor­da as­si­sten­ter

- Tech

Så an­vän­der smar­ta, vir­tu­el­la as­si­sten­ter Al för att gö­ra ditt liv li­te enkla­re.

Me­nings­upp­bygg­nad

När fo­ne­mer­na sor­te­rats ska­par pro­gram­va­ran me­ning­en. För att gis­sa så ex­akt som möj­ligt pla­ce­rar det or­den till­sam­mans som en del av en länk. Med hjälp av sta­tis­tisk ana­lys hit­tar pro­gram­met den mest san­no­li­ka ord­följ­den.

Ra­di­ovå­gor

De bäs­ta vir­tu­el­la as­si­sten­ter­na är ut­rus­ta­de med pro­gram­va­ra med rösti­gen-kän­nings­pro­gram. Med hjälp av en ljudupp­tag­nings­en­het fång­ar den upp ljud­vå­gor­na i din röst. Det­ta skic­kas se­dan till mol­net, där ljud­vå­gor­na om­vand­las till bi­tar av fo­ne­mer.

Be­ty­del­se

Här är in­lär­nings­de­len ak­tiv. Be­ro­en­de på sam­man­hang­et kan det fin­nas fle­ra sätt att tol­ka me­ning­en på. Om pro­gram­met miss­tol­kar ditt öns­ke­mål lag­rar den da­tan, så att den kan lä­ra sig av si­na fel.

Ring ef­ter en taxi

När pro­gram­met är sä­kert på vad du ber om kan det bör­ja att sö­ka i ett stör­re nät­verk. När du an­vän­der nyc­kelord kan sök­ning­en skräd­dar­sys och as­si­sten­ten kan upp­fyl­la öns­ke­må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden