Det senaste inom vetenskap

Avan­ce­rad robotik

- Robots · Artificial Intelligence · Tech

Kan sy­stem för ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens in­stal­le­ras i des­sa avan­ce­ra­de män­ni­sko­lik­nan­de ro­bo­tar en dag?

Av­tag­ba­ra de­lar

Val­ky­ri­es ar­mar kan kopp­las ur på någ­ra få mi­nu­ter och er­sät­tas med and­ra en­he­ter.

Syn­fält

För­u­tom ka­me­ror på hu­vu­det är Val­ky­rie ut­rus­tad med ka­me­ror i över­krop­pen, un­derar­mar­na, knä­na och föt­ter­na.

Förenk­la­de hän­der

Tre fing­rar och en tum­me är kopp­la­de till ställ­don som gör hand­leds­rö­rel­ser möj­li­ga.

Män­ni­skostor­lek

En ver­sion är 188 cen­ti­me­ter hög och väger 136 ki­lo, ba­ra li­te stör­re än en ge­nom­snitt­lig ast­ro­naut.

Ba­lans­gång

Da­tain­gen­jö­rer lär för när­va­ran­de Val­ky­rie att ta sig för­bi hin­der i oli­ka ty­per av ter­räng.

Fing­er­fär­dig

ASIMO:s fing­rar kan gö­ra små rö­rel­ser och kän­na av ett fö­re­måls kon­si­stens.

Väg­vi­sa­re

Val­ky­rie är gjord för rymd­forsk­ning, där den är me­nad att för­be­re­da om­giv­ning­en på okän­da pla­ne­ter in­nan män­ni­skor­nas an­komst.

In­byggd in­tel­li­gens

ASIMOs rö­rel­ser stöds av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, nå­got som även hjäl­per den att lä­ra sig nya sa­ker.

Ka­me­ra­ö­gon

ASIMO kan iden­ti­fi­e­ra män­ni­skor med hjälp av ett igen­kän­nings­pro­gram och kan ut­bil­das att kän­na igen oli­ka ob­jekt.

Ener­gi

Ett 51,8-volts­bat­te­ri finns i ASIMO:s ryggsäck, så att ro­bo­ten kan na­vi­ge­ra på egen hand.

Smi­di­ga hän­der

En hög rör­lig­het i hand­le­der och fing­rar gör att ASIMO kan häl­la upp och bä­ra dryc­ker.

I god form

Avan­ce­rad fo­tro­bo­tik gör det möj­ligt för den att gå i trap­por, spar­ka fotboll och springa i upp till 9 km/h.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden