Det senaste inom vetenskap

Att mä­ta med­ve­tan­de

- Tech · Science · It

För många fors­ka­re är jak­ten på med­ve­tan­de det vik­ti­gas­te i ut­veck­ling­en av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens. Kan fors­ka­re och in­gen­jö­rer nå­gon­sin va­ra säk­ra på om de ska­pat med­ve­tet liv el­ler om de ba­ra gjort nå­got som lik­nar det? Det är någon­ting som fort­fa­ran­de krä­ver svar.

För att för­kla­ra var­för det är så svårt att ve­ta har fi­lo­so­fer gjort tan­ke­ex­pe­ri­ment. Ett be­römt ex­em­pel in­om Al är till ex­em­pel Ma­ri­as rum. Fö­re­ställ dig det­ta hy­po­te­tis­ka sce­na­rio: Ma­ria bor i ett svart och vitt rum. Hon har ald­rig läm­nat rum­met och även dataskär­men sak­nar fär­ger. Ma­ria har dock en hob­by hon tyc­ker om. Hon äls­kar att lä­ra sig om fär­ger. Ma­ria har ald­rig själv sett fär­ger, men hon kan fö­re­stäl­la sig al­la de tek­nis­ka de­tal­jer­na om varen­da ny­ans du kan tän­ka dig. En dag öpp­nas dör­ren till Ma­ri­as rum. Hon går ut där­i­från och ser för förs­ta gång­en i fär­ger. Kän­ner Ma­ria, som re­dan vet allt om fär­ger, någon­ting nytt när hon upp­le­ver det­ta? El­ler känns det in­te spe­ci­ellt för hen­ne, ef­tersom hon re­dan vet allt? Det är såklart an­norlun­da att se fär­ger än att ba­ra ve­ta allt om dem. Om det är fal­let kanske ett da­ta­pro­gram som ef­ter­lik­nar vår hjär­na nöd­vän­digt­vis in­te re­sul­te­rar i en med­ve­ten maskin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden