Det senaste inom vetenskap

FLER SMAR­TA RO­BO­TAR

- Robots · Tech

Cos­mo

Den­na lil­la föl­je­sla­ga­re är full av charm och an­vän­der Al för att be­ri­ka sin per­son­lig­het. Den kan in­te­ra­ge­ra med sin om­giv­ning, spe­la spel och bli arg. Allt det­ta tack va­re ma­ski­nin­lär­ning.

Sp­he­ro BB-8 Dro­id

Även om den in­te lig­ger på sam­ma ni­vå som dro­i­den in en ga­lax långt, långt bort är Sp­he­ro BB-8 en smart li­ten fi­lur. Den styrs främst av ap­par, kan age­ra au­to­nomt och ut­veck­la sin egen per­son­lig­het ge­nom in­ter­ak­tio­ner.

NAO

Den­na lil­la hu­ma­noi­da ro­bot är in­te mer än 58 cen­ti­me­ter hög, men är de­sig­nad som en söt och vän­lig li­ten föl­je­sla­ga­re. Pre­cis som si­na stör­re hu­ma­noi­da släk­ting­ar, kan den gå om­kring och tol­ka sin om­giv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden