Det senaste inom vetenskap

Sci-fi vs verk­lig­het

- Robots · Tech · United States of America · Oscar Isaac · Westworld

Bla­de Run­ner

I en dysto­pisk fram­tid har det ska­pats syn­te­tis­ka män­ni­skor som he­ter re­pli­kan­ter. De är gans­ka li­ka van­li­ga män­ni­skor, men bris­ter i de­ras de­sign får dem att vän­da sig mot si­na ska­pa­re och de käm­par för att för­länga li­vet.

Ex Machi­na

I en värld som lik­nar vår ut­nytt­jar en ge­ni­a­la pro­gram­me­rar kraf­ten hos ar­bets­gi­va­rens sök­mo­tor för att ska­pa en hu­ma­noid. I strä­van ef­ter att tes­ta hen­nes med­ve­ten­hets­ni­vå dri­ver han hen­ne till mor­dis­ka gär­ning­ar.

Ter­mi­na­tor

En ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens får an­sva­ret över USA:s för­svars­nät­verk. Den be­trak­tar mänsk­lig­he­ten som ett hot och för­sö­ker öde­läg­ga den. Ter­mi­na­to­rer (cy­borgs) byggs för att in­fil­tre­ra och kros­sa det mänsk­li­ga mot­stån­det.

I, Ro­bot

I, Ro­bot är in­spi­re­rad av Isaac Asi­movs sci-fi-no­vel­ler från 1950-ta­let och skild­rar en nä­ra fram­tid, där in­tel­li­gen­ta ro­bo­tar finns över­allt. De be­trak­tas som ägo­de­lar, men det visar sig att ro­bo­tar­na har sjä­lar.

Westworld

Westworld är en ena­stå­en­de nö­je­spark. De be­sö­kan­de re­ser till vil­da väs­tern och in­te­ra­ge­rar med syn­te­tis­ka hu­ma­noi­der. I tv-se­ri­en får vär­dar­na ett med­ve­tan­de ef­ter att ha låst upp min­nen.

2001: Ett rymdä­ven­tyr

År 2001 har pas­se­rat, men fil­mens Al kan fin­nas i vår fram­tid. När själv­med­ve­tet, konst­gjort liv ska­pas käm­par det för att stör­ta mänsk­lig­he­ten och ta över plat­sen som näs­ta led i evolutione­n.

Så kan skön­lit­te­ra­tu­ren jäm­fö­ras med verk­lig­he­tens fram­tid för Al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden