Det senaste inom vetenskap

ALLT DU KAN GÖ­RA KAN MA­SKI­NER GÖ­RA BÄTT­RE

Ris­ke­rar ditt jobb att tas över av en maskin el­ler ro­bot med ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens?

- Artificial Intelligence · Tech · Science · Singularitarianism · Machine Learning · Computer Science · Natural Language Processing

Te­ra­peut/råd­gi­va­re

Om du käm­par med att ut­tryc­ka di­na in­ners­ta käns­lor till en maskin är du ab­so­lut in­te en­sam. Med tan­ke på det­ta kom­mer yr­ken som krä­ver em­pa­ti, till ex­em­pel råd­giv­ning, vård och om­sorg, va­ra tryg­ga från ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens i en över­skåd­lig fram­tid.

Da­ta­pro­gram

Det kan ver­ka kontrain­tui­tivt att lå­ta ett da­ta­pro­gram ko­da and­ra da­ta­pro­gram, men det­ta kan bli verk­lig­het. Al­la pro­gram är trots allt in­te me­na­de att va­ra in­tel­li­gen­ta, så Al som kan hit­ta och kor­ri­ge­ra fel i en en­kel kod kan vi­sa sig va­ra otro­ligt an­vänd­bar.

Fa­briks­ar­be­ta­re

Ge­nom att kom­bi­ne­ra en mångsidig ro­bo­tarm el­ler hu­ma­noid­ro­bot med ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens kan fö­re­tag hy­ra in ma­ski­ner för att ut­fö­ra en rad oli­ka upp­gif­ter. När det där­e­mot gäl­ler han­te­ring av spe­ci­al­ut­rust­ning kan nog ar­be­tar­na kän­na sig tryg­ga ett tag till.

Konst­när

Ett fält som en lo­gik­bun­den maskin in­te kan ut­mär­ka sig in­om är sub­jek­tiv kre­a­ti­vi­tet. In­te ens män­ni­skor kan kom­ma över­ens om vad som är bra konst el­ler var­för den till­ta­lar oli­ka in­di­vi­der, så att lä­ra en maskin att be­mäst­ra kons­tens do­män blir in­te en en­kelt upp­gift.

In­gen­jör och fors­ka­re

Även om neu­ra­la nät­verk och ma­ski­nin­lär­nings­pro­gram re­dan har vi­sat sig va­ra otro­ligt an­vänd­ba­ra verk­tyg för in­gen­jö­rer och fors­ka­re kom­mer de in­te kun­na er­sät­ta rik­ti­ga män­ni­skor i vår nä­ra fram­tid. Des­sa fält krä­ver fort­fa­ran­de en viss ni­vå av kre­a­ti­vi­tet och ab­strakt tan­ke­för­må­ga, nå­got ma­ski­ner­na än­nu in­te kla­rar av.

Flyg­le­da­re

Att han­te­ra flyg­tra­fik tryggt och ef­fek­tivt är en vik­tig upp­gift och ett sam­ar­be­te mel­lan Al och GPS-sy­stem tes­tas för det­ta. Kanske är det slu­tet för da­gens flyg­le­da­re och ra­dar­sy­stem.

Över­sät­ta­re

Även om det in­te finns till­räck­ligt bra pro­gram­va­ra för rösti­gen­kän­ning, kan ett ny­li­gen ut­veck­lat neu­ralt nät­verk över­sät­ta språk i form av ljud di­rekt till skrift­språk. In­om någ­ra få år kan över­sät­ta­re ham­na på and­ra plats, bakom den konst­gjor­da in­tel­li­gen­sen.

Kärn­kraft­verkso­pe­ra­tör

Att över­lå­ta kärn­kraft­ver­ken i hän­der­na på ma­ski­ner kan ver­ka skräm­man­de, men hel­au­to­ma­ti­se­ra­de re­ak­to­rer kom­mer att ha många för­de­lar. AI kan över­va­ka kärn­kraft­ver­ket grund­ligt och all mänsk­lig per­so­nal kan hål­las un­dan från po­ten­ti­ellt skad­lig strål­ning.

Kontor­med­ar­be­ta­re

Ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter blir snabbt nå­got da­to­rer lö­ser dag­li­gen. Nu när för­bätt­ring­ar­na in­om Al sker snab­ba­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re kan al­la kon­tor­s­jobb ut­fö­ras bätt­re av en maskin. Den­na över­gång kom­mer ske in­om många sek­to­rer de kom­man­de åren.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden