Det senaste inom vetenskap

HO­LO­GRAM

Om­fat­tan­de an­vänd­ning av ho­lo­gram när­mar sig och kan va­ra näs­ta sto­ra grej in­om kom­mu­ni­ka­tion.

- Tech · Star Wars · Microsoft · Microsoft HoloLens

Även om vi fort­fa­ran­de är långt ifrån att ska­pa de avan­ce­ra­de ho­lo­gram­men från Star Wars, har det skett sto­ra fram­steg de se­nas­te åren. Snart kan det bli möj­ligt att skic­ka ett ho­lo­gra­fiskt med­de­lan­de till and­ra si­dan jor­den.

En ho­lo­gra­fisk bild visar ett ob­jekt i tre di­men­sio­ner ut­an att mot­ta­ga­ren be­hö­ver an­vän­da spe­ci­el­la glas­ö­gon. För att gö­ra ett ho­lo­gram de­las la­ser­ljus i två strå­lar: en re­fe­rens­strå­le och en ob­jekt­strå­le. Re­fe­rens­strå­len går obru­tet till den ho­lo­gra­fis­ka fil­men, men ob­jekt­strå­len sprids av ob­jek­tets ojäm­na form. När de två strå­lar­na möts igen på fil­men kor­sas de och ska­par ett möns­ter av vå­gor som är unikt för ob­jek­tet. Mönst­ret av­teck­nas på fil­men som se­dan kan an­vän­das för att pro­ji­ce­ra den ho­lo­gra­fis­ka ver­sio­nen av ob­jek­tet.

Micro­soft Ho­loLens tar det­ta grund­läg­gan­de kon­cept ett steg läng­re med ho­lo­gra­fis­ka pro­jek­tio­ner som rör sig i re­al­tid. Det ame­ri­kans­ka företaget be­skri­ver upp­fin­ning­en som ”blan­dad verk­lig­het”, för att skil­ja den från bå­de för­stärkt och vir­tu­ell verk­lig­het. An­vän­da­ren tar på sig ett par glas­ö­gon och Ho­loLens ger liv till di­gi­ta­la bil­der ge­nom en rad 3D-ka­me­ror. Me­ka­nis­men kan dess­utom nog­grant re­kon­stru­e­ra var­je de­talj i män­ni­sko­krop­pen.

I jäm­fö­rel­se kon­cen­tre­rar sig rö­rel­se­sen­so­rer som Micro­softs Ki­nect ba­ra på ske­let­tet. Micro­soft har gett det­ta nam­net ho­lo­por­ta­tion och det kan re­vo­lu­tio­ne­ra sät­tet vi kom­mu­ni­ce­rar på över långa av­stånd.

 ??  ?? Med den nya ho­lo­gra­fis­ka tek­ni­ken går det att be­sö­ka varand­ra vir­tu­ellt. I den förs­ta Star Wars­fil­men spe­la­des det schack med ho­lo­gra­fis­ka pjä­ser.
Med den nya ho­lo­gra­fis­ka tek­ni­ken går det att be­sö­ka varand­ra vir­tu­ellt. I den förs­ta Star Wars­fil­men spe­la­des det schack med ho­lo­gra­fis­ka pjä­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden