Det senaste inom vetenskap

Sci-fi vs äk­ta ho­lo­gram

-

Skill­na­der­na på ho­lo­gram­men i Star Wars och någ­ra av dem som finns idag.

Ho­lo­gra­fis­ka pro­jek­to­rer

I Star Wars pro­ji­ce­ras lju­set från själ­va ho­lo­gram­met och in­te från en yta.

Vis­nings­y­ta

Lju­set re­flek­te­ras från en trans­pa­rent yta och skic­kas in­te ut från ob­jek­tet.

Ljus­re­flek­tion

De de­la­de strå­lar­na skic­kas via speg­lar för att ska­pa ho­lo­gram­met.

Ut­an si­do­syn

För att se ho­lo­gram­met mås­te du kol­la di­rekt på vis­nings­y­tan.

360° vis­ning

Det an­vänds ing­en vis­nings­y­ta och sci-fi­ho­lo­gram kan där­för ses från al­la vinklar.

Oli­ka ty­per av ho­lo­gram

Ho­lo­gram­men i Star Wars är mer flex­ib­la ef­tersom de in­te be­hö­ver föl­ja op­ti­kens reg­ler el­ler lju­sets na­tur­li­ga egen­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden