Det senaste inom vetenskap

Akus­tis­ka drag­nings­strå­lar

-

Så kan ljus­vå­gor med hög amp­li­tud lyf­ta små fö­re­mål.

Styr­ka

Da­gens tek­nik är till­räck­ligt stark för att kun­na lyf­ta fö­re­mål i sam­ma stor­lek som en är­ta, till ex­em­pel den­na tre mil­li­me­ter sto­ra ku­la av po­ly­sty­ren.

Fre­kvens

Våg­fre­kven­sen ställs in på 40 kHz, som in­te kan hö­ras av män­ni­skor.

Hög­ta­la­re

64 mi­ni­a­tyr­hög­ta­la­re gör ljud­vå­gor med hög amp­li­tud.

Akus­tiskt kraft­fält

Ljud­vå­gor­nas styr­ka kan för­änd­ras för att flyt­ta el­ler ro­te­ra ku­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden