Det senaste inom vetenskap

DRAG­NINGS­STRÅ­LAR

- Millennium Falcon · Falcon

Döds­stjär­nans drag­nings­strå­lar an­vän­des för att fånga fi­en­der­nas rymd­far­kos­ter. Det har ny­li­gen gjorts en verk­lig ver­sion, men i myc­ket mind­re ska­la. Ultra­so­nis­ka vå­gor ma­tas ge­nom hög­ta­la­re för att ska­pa akus­tis­ka ho­lo­gram. Vå­gor­na tät­het gör dem till­räck­ligt kraft­ful­la för att kun­na flyt­ta ob­jekt. Den­na drag­strå­le kom­mer dock in­te an­vän­das för att flyt­ta sto­ra ob­jekt som Mil­len­ni­um Fal­con. Istäl­let är må­let att flyt­ta myc­ket mind­re ob­jekt, som ba­ra är någ­ra få mil­li­me­ter sto­ra. Den­na ult­raljudstek­no­lo­gi kan bli ett vik­tigt verk­tyg in­om me­di­ci­nen, där mikro­ki­rur­gis­ka in­stru­ment kan ma­ni­pu­le­ras ut­an att det be­hö­ver gö­ras snitt i väv­na­den. De kan dess­utom frak­ta me­di­cin till spe­ci­fi­ka stäl­len i krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden