Det senaste inom vetenskap

DROIDER

Al:s ut­veck­ling i jäm­fö­rel­se med in­tel­li­gen­ta ro­bo­tar.

- Robots · Tech · Geek Culture · Roboethics · Star Wars · NASA

Dro­i­der­na i Star Wars finns i al­la for­mer och stor­le­kar, från stri­dan­de fotsol­da­ter till den älsk­vär­da BB-8. Här på jor­den är ro­bo­tar­na in­te li­ka in­tel­li­gent pro­gram­me­ra­de, men ut­veck­ling­en som skett de se­na­re åren har höjt ni­vån på ro­bo­tar­nas in­tel­li­gens. Hu­ma­noi­den Asimo kan upp­fat­ta käns­lor och hand­ling­ar, och PIBOT an­vänds i fly­gun­der­vis­ning.

Ro­bo­tar an­vänds även till ex­pe­di­tio­ner i rym­den. NASA:s SPHERE och Ro­bo­naut 2 är de­sig­na­de för att ut­fö­ra upp­gif­ter i mikro­gra­vi­ta­tion på ISS. Ro­bo­tar får allt stör­re an­svar och med yt­ter­li­ga­re för­bätt­ring­ar kan de bli mind­re be­ro­en­de av män­ni­skor, med en Al på sam­ma ni­vå som droider som C-3PO och R2-D2.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden