Det senaste inom vetenskap

Så fun­ge­rar BB-8

-

Fan­sen har eg­na te­o­ri­er om hur den­na po­pu­lä­ra dro­id fun­ge­rar.

Hu­vud

Det ku­pol­for­ma­de hu­vu­det har mag­ne­tis­ka sfä­rer som gör att det kan rö­ra sig jämnt över krop­pen.

Mo­to­ri­se­rad arm

In­si­dan av BB-8 in­ne­hål­ler en sfä­risk led som kan rö­ra dro­i­den i al­la rikt­ning­ar.

Kropp

Den kul­for­ma­de krop­pen ger BB-8 en för­del i has­tig­het jäm­fört med and­ra astro­me­ka­nis­ka droider.

Elektro­niskt kon­troll­sy­stem

Fy­ra mo­to­rer är kopp­la­de till hjul som kan rö­ra sig i al­la rikt­ning­ar och styr BB-8:s rö­rel­ser un­ge­fär som en Seg­way.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden