Det senaste inom vetenskap

Star Wars-droider

-

Star Wars-värl­dens oli­ka ty­per av droider.

KLASS 1 Me­di­cins­ka

Des­sa droider an­vänds för att bo­ta sjuk­do­mar och fixa ska­dor. Ki­rurg­dro­i­der räd­da­de Anakins liv och för­vand­la­de ho­nom till Darth Va­der.

KLASS 2 Tek­nis­ka

Den­na typ av droider är gjor­da för att re­pa­re­ra rymd­far­kos­ter och de­ras in­ter­na sy­stem. Den älsk­vär­da R2-D2 är en av dem.

KLASS 3 Pro­to­koll

Som C-3PO en gång sa är des­sa droider ex­per­ter på för­hål­lan­det mel­lan män­ni­skor och cy­borgs. De är of­tast as­si­sten­ter.

KLASS 4 Stri­dan­de

Strids­dro­i­der ut­för de in­te så gla­mou­rö­sa job­ben i ga­lax­en och är allt från pri­sjä­ga­re och sol­da­ter till sä­ker­hets­ro­bo­tar.

KLASS 5 Ar­be­ta­re

Des­sa fli­ti­ga ar­be­ta­re an­vänds till ren­gö­ring och un­der­håll, of­ta på far­li­ga plat­ser som la­vapla­ne­ten Musta­far.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden