Det senaste inom vetenskap

Rik­ti­ga droider

- Robots · Tech · Roboethics · Mick Mars

Su­pera­van­ce­ra­de ro­bo­tar som an­vänds för spe­ci­a­li­se­ra­de upp­gif­ter.

1 AEODRS Bomb­des­ar­me­ra­re

Den­na lil­la, ro­bus­ta och obe­man­na­de ro­bot kan tryggt des­ar­me­ra bom­ber. Den får plats i en ryggsäck och skic­kas ut för att räd­da liv.

2 DA VINCI SURGICAL SY­STEM As­si­ste­ran­de ro­bot­ki­rurg

Med me­di­cins­ka in­stru­ment som är mer pre­ci­sa än män­ni­sko­han­den kan des­sa ro­bo­tar hjäl­pa till vid ki­rur­gis­ka in­grepp.

3 PEPPER Käns­lo­av­lä­sa­re

Pepper fun­ge­rar som en part­ner och är en av de mest avan­ce­ra­de ro­bo­tar­na som nå­gon­sin gjorts. Den kan in­te­ra­ge­ra med män­ni­skor och tol­ka käns­lor.

4 KR 1000 TITAN Ro­bo­tarm

Des­sa en­he­ter an­vänds mest till bil­pro­duk­tion. För­u­tom pre­ci­sio­nen har de kraft att lyf­ta och las­ta ob­jekt på upp till 1 000 ki­lo.

5 NASA:S CURIOSITY Ut­fors­karro­bot

Den­na ro­bot är vik­tig i ut­forsk­ning­en av Mars. Den skic­kar till­ba­ka bil­der till jor­den och ana­ly­se­rar sten­prov i ett la­bo­ra­to­ri­um om­bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden