Det senaste inom vetenskap

AVAN­CE­RAD BIONIK

- Star Wars

I Star Wars-fil­mer­na får bå­de Ana­kin och Lu­ke bio­nis­ka kropps­de­lar ef­ter att ha för­lo­rat ori­gi­na­len i du­el­ler med la­ser­svärd. I den verk­li­ga värl­den ut­förs ett pro­jekt vid Newcast­le Uni­ver­si­ty där det ut­veck­las bio­nis­ka hän­der för att er­sät­ta ska­da­de lem­mar.

Da­gens pro­te­ser är of­ta ut­for­ma­de ef­ter en prin­cip där an­vän­da­ren får lä­ra sig att an­vän­da dem ge­nom att spän­na spe­ci­fi­ka musk­ler. Musk­ler­na i ska­da­de kropps­de­lar är dock of­ta för för­stör­da för att det­ta ska fun­ge­ra. Med den nya tek­ni­ken kan konst­gjor­da kropps­de­lar kän­na av bå­de tryck och tem­pe­ra­tur, pre­cis som en rik­tig hand. Elektro­nis­ka en­he­ter kopp­las till de ner­vän­dar som finns kvar i un­derar­men, så att han­dens na­tur­li­ga rö­rel­ser kan åter­ska­pas. Fing­er­topps­sen­so­rer gör att an­vän­da­ren kan skil­ja mel­lan varmt och kallt, strävt och slätt. De kan en­kelt grep­pa tag runt ob­jekt som glas, ku­lor el­ler frukt ut­an att för­stö­ra el­ler tap­pa dem. Den­na två­vägs­kom­mu­ni­ka­tion mel­lan hjär­nan och han­den sker i re­al­tid och käns­lan kom­mer att lik­na en na­tur­lig hand.

 ??  ?? En grupp un­der led­ning av dr Ki­a­noush Na­zar­pour har gjort en käns­lig bio­nisk hand.
En grupp un­der led­ning av dr Ki­a­noush Na­zar­pour har gjort en käns­lig bio­nisk hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden