Det senaste inom vetenskap

LANDSPEEDE­RS

Res på Ta­too­i­ne-vis med svä­van­de far­kos­ter.

-

Ae­ro-X är en ny och spän­nan­de upp­fin­ning som på­min­ner om Lu­ke Sky­wa­lers land­spee­der. Det svä­van­de far­ty­get med två sä­ten styrs som en mo­tor­cy­keln och är ut­veck­lad för att an­vän­das vid rädd­nings­ak­tio­ner samt till jord­bruk. En lik­nan­de far­kost är Mal­loy Ae­ro­nau­tics Ho­ver­bi­ke. Det­ta är ett oer­hört am­bi­tiöst pro­jekt som ska kun­na svä­va på höj­der upp till 3 000 me­ter. Den svä­van­de cy­keln kom­mer ut­nytt­ja ett wire­sy­stem, där elekt­risk im­pul­ser skic­kas från in­stru­ment­brä­dan till mo­torn. Bå­da des­sa far­kos­ter fly­ger med hjälp av pro­pell­rar, me­dan and­ra va­ri­an­ter istäl­let änd­rar på in­fra­struk­tu­ren un­der dem. Mag­ne­tisk le­vi­ta­tion an­vänds re­dan till järn­vä­gar i fle­ra län­der. Då är det kraf­ti­ga elektro­mag­ne­ter un­der mar­ken som stö­ter bort far­kos­ten och får den att svä­va.

 ??  ?? Mal­loy Ae­ro­nau­tics Ho­ver­bi­ke be­skrivs som värl­dens förs­ta fly­gan­de mo­tor­cy­kel. Den är fort­fa­ran­de i test­sta­di­et.
Mal­loy Ae­ro­nau­tics Ho­ver­bi­ke be­skrivs som värl­dens förs­ta fly­gan­de mo­tor­cy­kel. Den är fort­fa­ran­de i test­sta­di­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden