Det senaste inom vetenskap

FRÅ­GA EXPERTERNA

Vi pra­ta­de med Ae­rofex för att ta re­da på mer om den­na svä­van­de cy­kel.

-

Hur fun­ge­rar Ae­ro-X?

Ae­ro-X har två in­bygg­da fläk­tar som är pla­ce­ra­de pre­cis som hju­len på en mo­tor­cy­kel fast pa­ral­lellt med mar­ken. Den­na upp­sätt­ning lyf­ter far­kos­ten och ger den fram­åt­drift, me­dan pi­lo­ten kan ba­lan­se­ra och sty­ra den som om det var en mo­tor­cy­kel.

Hur kom­mer den an­vän­das?

Den kom­mer för det mesta an­vän­das vid in­spek­tion av lant­bruk, rör­led­ning­ar och spe­ci­a­li­se­ra­de tjäns­ter som han­te­ring av ode­to­ne­ra­de spräng­äm­nen. Ae­ro-X kan även bli po­pu­lär in­om ra­cing.

Var­för är den ut­rus­tad med ro­tor­blad?

Far­kos­ten har ro­tor­blad i ka­na­ler­na ef­tersom de är myc­ket ef­fek­ti­va vid start. Ro­to­rer är på­lit­li­ga och be­prö­va­de, med för­ut­säg­bart be­te­en­de. De är säk­ra i ka­na­ler­na och luft­tryc­ket kan skräd­dar­sys.

Har ni fun­de­rat på and­ra lös­ning­ar?

Vi dis­ku­te­ra­de and­ra lös­ning­ar, men de ha­de fle­ra nack­de­lar. Man har ti­di­ga­re för­sökt med jet­mo­to­rer, men lju­det och luft­tryc­ket är out­härd­li­ga vid lå­ga höj­der. Mag­ne­tisk le­vi­ta­tion är ock­så ef­fek­tivt, men krä­ver myc­ket ener­gi och en an­pas­sad yta, så det pas­sar då­ligt för vårt syf­te.

Kan tek­ni­ken an­vän­das i and­ra far­kos­ter el­ler ma­ski­ner?

Vi ut­veck­lar en mind­re ut­gå­va för be­sprut­ning av grö­dor. Vi har även bli­vit om­bed­da att gö­ra en lik­nan­de ut­gå­va för an­vänd­ning på vat­ten. Vi an­tar att Ae­ro-X-tek­ni­ken skul­le kun­na an­vän­das för att öka sä­ker­he­ten vid till ex­em­pel sto­ra damm­byg­gen.

Hur skil­jer den sig från land­spee­dern i Star Wars?

Land­spee­dern kan svä­va när den är av­stängd. I Ae­ro-X mås­te pi­lo­ten va­ra om­bord för att den ska kun­na lyf­ta, an­nars är de gans­ka li­ka.

Hur ser fram­ti­den ut för svä­van­de far­kos­ter?

Vi kom­mer att få se en helt ny klass av far­kos­ter som ope­re­rar mel­lan mar­ken och upp till fem me­ter över den. De kom­mer att bör­ja lik­na bi­lar och bi­dra till ett nytt tra­fi­kla­ger på lå­ga höj­der. I bör­jan kom­mer de att an­vän­das vid nödsi­tu­a­tio­ner och patrul­le­ring, och allt ef­tersom även till tax­itjäns­ter och trans­port. De skul­le kom­plet­te­ra bi­lens an­vänd­nings­om­rå­den, in­te er­sät­ta den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden