Det senaste inom vetenskap

Ae­ro-X

-

Hop­pa om­bord på en svä­van­de cy­kel för lå­ga höj­der. Den styrs pre­cis som en mo­tor­cy­kel.

Ex­tra tillägg

En lag­rings­del kan fäs­tas till far­kos­ten och den har en USB-port som kan lad­da te­le­fo­ner och surf­plat­tor.

Has­tig­het

Ae­ro-X svä­var tre me­ter över mar­ken med hjälp av ro­te­ran­de fläk­tar av kol­fi­ber och kan nå en has­tig­het på 72 km/h.

Kon­troll

Du mås­te trä­na i en vec­ka för att be­härs­ka Ae­ro-X. Den är ut­rus­tad med krock­kud­dar för att öka sä­ker­he­ten.

Fläkt­skydd

För att få ef­fek­ti­va­re luft­ström­mar och skyd­da mot even­tu­el­la hin­der är fläk­tar­na in­bygg­da i ka­na­ler.

Struk­tur

En kon­struk­tion i kol­kom­po­sit gör far­kos­ten lätt och håll­bar. Du kan sät­ta dit flyt­po­to­ner, så Ae­ro-X kan åka över vat­ten.

Ver­ti­kalt lyft

Far­kos­ten lyf­ter ver­ti­kalt ut­an land­nings­ba­na. På ben­sin kan den kö­ra i upp till 75 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden