Det senaste inom vetenskap

La­ser­va­pen-sy­stem (LaWS)

-

Ame­ri­kans­ka ma­ri­nens nya va­pen kan sän­ka bå­tar och skju­ta ned drö­na­re.

Ra­di­o­fre­kvens­sen­sor

Nog­grann räck­vidds­da­ta bi­drar för att be­stäm­ma må­lets av­stånd och has­tig­het.

Pla­ce­ring

Vap­net är för när­va­ran­de mon­te­rat på far­ty­get

USS Pon­ce.

Fi­be­rop­tisk ka­bel

Vap­nets kab­lar är göm­da un­der däck och så länge far­ty­get kan le­ve­re­ra kraft kan det av­fy­ra obe­grän­sat an­tal la­ser­strå­lar.

Mål­spår­ning

LaWS kan lå­sas till rör­lig mål och ge spår­nings­stöd, så att vär­me­sö­kan­de mis­si­ler hit­tar si­na mål.

Sta­tiv

Va­pen­rö­ret flyt­tas med ett spår­nings­sta­tiv och med den­na ma­nö­ver­bar­het kan in­te ens det snab­bas­te far­ty­get slip­pa un­dan.

La­ser­strå­lar

Sex la­ser­strå­lar av­fy­ras sam­ti­digt. De är till­räck­ligt star­ka för att för­stö­ra ett mål, men kan be­grän­sas till att ba­ra för­stö­ra ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden