Det senaste inom vetenskap

SÅ SKA X-WING FUN­GE­RA

- Aviation · Boeing · William Boeing

Den ovan­li­ga for­men på re­bel­lal­li­an­sens jä­ga­re har fått många att fun­de­ra på om de ha­de kun­nat fly­ga i verk­lig­he­ten. De är in­te sär­skilt ae­ro­dy­na­mis­ka, och bå­de mo­torn och de ving­mon­te­ra­de vap­nen är oer­hört tunga. Det ha­de gett enormt stort luft­mot­stånd i at­mo­sfä­ren. Med det sagt, på­min­ner de­sig­nen om ett bi­plan, ett kon­cept som vi­sat sig fun­ge­ra.

En äk­ta X-Wing ha­de kun­nat fly­ga om den vo­re helt da­ta­styrd. Ut­an da­taas­si­stans ha­de den va­rit allt för svår för att fly­ga. Ef­tersom en X-Wing in­te har svans, ha­de det va­rit näst in­till omöj­ligt att hål­la den sta­bil i luf­ten. På kon­ven­tio­nel­la flyg­plan lig­ger tryc­kets cent­rum bakom gra­vi­ta­tio­nens, nå­got som bi­drar till att hål­la fly­get plant. Så är in­te en X-Wing ut­for­mad. Det när­mas­te en Red Squadron som finns i verk­lig­he­ten är Bo­e­ing X-48B, där ving­ar och skrov är tätt in­te­gre­ra­de.

”En äk­ta X-Wing ha­de kun­nat fly­ga om den vo­re helt da­ta­styrd”

 ??  ?? De in­te­gre­ra­de ving­ar­na på Bo­e­ing X-48B är in­te så olik en X-Wing.
De in­te­gre­ra­de ving­ar­na på Bo­e­ing X-48B är in­te så olik en X-Wing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden