Det senaste inom vetenskap

LA­SER­SVÄRD

Många Star Wars-fans har drömt om att ha ett eget je­di­va­pen.

-

Fors­ka­re har skis­sat på ett par oli­ka sätt att åter­ska­pa det le­gen­da­ris­ka la­ser­s­vär­det på. Ett sätt är att sam­la mas­sans fjär­de ag­gre­ga­tions­till­stånd, plas­ma, en jo­ni­se­rad gas där ato­mer­na de­las in i ne­ga­tivt lad­da­de elektro­ner och po­si­tivt lad­da­de jo­ner. I te­o­rin ska den­na su­perupp­het­ta­de sub­stans kun­na skä­ra ge­nom me­tall. Att gö­ra det skul­le dock krä­va enor­ma mäng­der ener­gi och svär­det ha­de bli­vit allt för varmt för att kun­na hål­las i han­den.

En an­nan idé är att an­vän­da la­ser­strå­lar. Fors­ka­re vid Har­vard och MIT har upp­täckt att fo­to­ner kan loc­kas till att sam­ar­be­ta. Ge­nom att sam­man­fö­ra dem med ru­bi­di­u­ma­to­mer i en va­ku­um­kam­ma­re med tem­pe­ra­tu­rer nä­ra noll­punk­ten upp­täck­te fors­kar­na att fo­to­ner­na bil­da­de mo­le­ky­ler till­sam­mans. Det­ta skul­le gö­ra att la­ser­strå­lar­na kol­li­de­rar, istäl­let för att ba­ra pas­se­ra ge­nom varand­ra. En po­ten­ti­ell nack­del är att la­ser­strå­len kan re­flek­te­ras. Det en­da mot­stån­da­ren be­hö­ver är en spe­gel. Då kan de vän­da la­ser­strå­len till­ba­ka mot dig!

TEC Torch är ett bär­bart skär­verk­tyg som brän­ner ge­nom ma­te­ri­al på sam­ma sätt som la­ser­svärd. Det är ut­veck­lat av Ener­ge­tic Ma­te­ri­als & Pro­ducts Inc. och in­ne­hål­ler ter­mit­pa­tro­ner som brin­ner vid 2 800 gra­der. Det är till­räck­ligt för att skä­ra ge­nom stål. Den kan skä­ra ge­nom gång­järn, lås och ked­jor på någ­ra få se­kun­der. Det kan bli ett vär­de­fullt verk­tyg för po­li­sen och rädd­nings­tjäns­ter.

 ??  ?? Tec Torch ero­de­rar bort ma­te­ri­el ge­nom att vär­ma det till över dess smält­punkt.
Tec Torch ero­de­rar bort ma­te­ri­el ge­nom att vär­ma det till över dess smält­punkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden