Det senaste inom vetenskap

Går det att gö­ra ett äk­ta la­ser­svärd?

-

Att gö­ra det­ta ga­lak­tis­ka svärd kom­mer krä­va myc­ket ar­be­te.

Plas­ma­strå­le

Plas­man mås­te kon­cen­tre­ras i en strå­le. Det är möj­ligt med hjälp av elektro­mag­ne­tis­ka fält som kan kon­trol­le­ra plas­ma­par­tik­lar.

Kär­na

Plasma­la­ser­svärd skul­le ba­ra pas­se­ra rakt ge­nom varand­ra. Med en fast kär­na skul­le det­ta kun­na kor­ri­ge­ras, men ma­te­ri­a­let mås­te tå­la ex­tremt höga tem­pe­ra­tu­rer.

Topp

Det finns fort­fa­ran­de ing­et sätt att stop­pa en la­ser el­ler plas­ma­strå­le vid en be­stämd punkt.

Att slå av och på den

Om den so­li­da kär­nan är fäst på ett stäl­le, blir det svårt att slå av och på la­ser­s­vär­det som i fil­mer­na.

Bat­te­ri

Da­gens bat­te­ri­er kan in­te ge kraft till ett plasma­la­ser­svärd. Su­per­ma­te­ri­al som na­no­rör kan lö­sa det­ta.

För varm för att hål­la

Plas­mans ex­tre­ma tem­pe­ra­tur ha­de gjort la­ser­s­vär­det allt för varmt för att hål­la. Det skul­le kun­na byg­gas ett kyl­sy­stem, men då ha­de det bli­vit för stort för att hål­la.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden