Det senaste inom vetenskap

TEC Torch

-

Det­ta ter­mis­ka skär­verk­tyg skic­kar ut strå­lar av vär­me som smäl­ter stål på se­kun­der.

Vär­me­ström

Var­je stöt av me­tal­långa va­rar en­dast i två se­kun­der, men det är till­räck­ligt för att brän­na ge­nom me­tal­lås, ked­jor och gång­järn.

Av­fyr­ning

Ett knapp­tryck av­fy­rar ter­mot­pa­tro­ner som in­ne­hål­ler en bränn­bar bland­ning av me­tal­ler och me­tal­lox­i­der.

An­vänd­ning

TEC Torch är an­vänd­bar vid mi­li­tä­ra upp­drag och ger snabb till­gång till av­stäng­da om­rå­den un­der rädd­nings­upp­drag. Den fun­ge­rar även un­der vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden