Det senaste inom vetenskap

LASERSABER

-

En pryl som lik­nar la­ser­s­vär­det finns re­dan: LaserSaber. Den har ett 80 cen­ti­me­ter långt blad i po­lykar­bo­nat och ett skaft i en alu­mi­ni­um­le­ge­ring. La­se­re­ner­gin för­de­las jämnt över bla­det och ver­kar kun­na slås av och på pre­cis som sin fik­ti­va mot­sva­rig­het. Det­ta är möj­ligt tack va­re en me­tall­ku­la som lig­ger inu­ti rö­ret och hålls på plats av ett mag­net­fält. När LaserSaber slås på flyt­tas ku­lan längs rö­ret och fäs­ter sig på en mag­net i top­pen, så att bla­det får en fast än­de.

 ??  ?? Det krävs skydds­glas­ö­gon vid an­vänd­ning av LaserSaber, ef­tersom själ­va la­sern är oer­hört stark.
Det krävs skydds­glas­ö­gon vid an­vänd­ning av LaserSaber, ef­tersom själ­va la­sern är oer­hört stark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden