Det senaste inom vetenskap

”GLO­BAL UPP­VÄRM­NING, FINNS IN­TE, DET HAR JU BLI­VIT KAL­LA­RE”

-

I söd­ra Eu­ro­pa har tem­pe­ra­tu­ren fal­lit till två­siff­ri­ga tal på mi­nus­si­dan un­der vint­rar­na och län­der som är va­na med mil­da vint­rar har va­rit täck­ta av ett tjockt snötäc­ke. I USA rap­por­te­ra­de NOAA (Na­tio­nal Oce­a­nic and At­mosphe­ric As­so­ci­a­tion) dub­belt så många ex­tre­ma snö­stor­mar un­der den se­na­re delen av 1900-ta­let, jäm­fört med den förs­ta delen. Med tan­ke på det­ta ark­tis­ka väder är det in­te så kons­tigt att kli­matskep­ti­ker har svårt att tro på den glo­ba­la upp­värm­ning­en. Väder är dock in­te sam­ma sak som kli­mat. Väd­ret är till­stån­det i at­mo­sfä­ren un­der en be­grän­sad pe­ri­od, till ex­em­pel ett år el­ler två. Kli­ma­tet be­skri­ver de lång­sik­ti­ga för­hål­lan­de­na. Ark­tis om­ges av en po­lar­vir­vel – cir­ku­lä­ra vin­dar med kall luft. I ut­kan­ter­na mö­ter vir­veln en jet­ström som le­der varm luft upp från ekva­torn. I nor­ma­la fall be­grän­sas den värs­ta vin­ter­ky­lan av des­sa rö­rel­ser i luf­ten, men ökat luft­tryck över Ark­tis och stör­ning­ar i jet­ström­men kan skic­ka is­kallt väder sö­derut. To­talt sett har den glo­ba­la tem­pe­ra­tu­ren ökat och det är om­kring en grad var­ma­re idag jäm­fört med vad det var 1880.

 ??  ?? Den­na sa­tel­lit­bild från NASA visar hur snön täck­te Stor­bri­tan­ni­en vin­tern 2010.
Den­na sa­tel­lit­bild från NASA visar hur snön täck­te Stor­bri­tan­ni­en vin­tern 2010.
 ??  ?? Iskal­la vint­rar i stä­der som New York har or­sa­kat viss för­vir­ring kring glo­bal upp­värm­ning.
Iskal­la vint­rar i stä­der som New York har or­sa­kat viss för­vir­ring kring glo­bal upp­värm­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden