Det senaste inom vetenskap

”FORS­KA­RE ÄR OENIGA OM KLI­MAT­FÖR­ÄND­RING­AR”

- Science · Ecology · organization · United Nations · Intergovernmental Panel on Climate Change · Fabrique Nationale d'Armes de Guerre

Jor­den blir var­ma­re och tem­pe­ra­tur­mät­ning­ar från oli­ka obe­ro­en­de or­ga­ni­sa­tio­ner un­der en 100års­pe­ri­od visar att jor­den värms upp. De­bat­ten hand­lar om vad som or­sa­kar tem­pe­ra­turök­ning­en och kli­mat­fors­kar­na har rik­tat pek­fing­ret mot oss män­ni­skor. Det har bland an­nat gjorts un­der­sök­ning­ar på pub­li­ce­ra­de ar­be­ten där fra­ser som ”glo­ba­la kli­mat­för­änd­ring­ar” och ”glo­bal upp­värm­ning” fö­re­kom­mer. Des­sa do­ku­ment har ana­ly­se­rats för att av­gö­ra i vil­ken grad fors­ka­re är eni­ga om vad som sker, samt vad or­sa­ker­na till det­ta är. Re­sul­ta­tet från sju av des­sa obe­ro­en­de stu­di­er pub­li­ce­ra­des 2016 och samt­li­ga kom fram till att 90–100 pro­cent av de pub­li­ce­ra­de kli­mat­fors­kar­na är eni­ga om att den glo­ba­la upp­värm­ning­en or­sa­kas av män­ni­skor.

Des­sa fors­ka­re stöt­tas av de na­tio­nel­la ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­er­na från 80 län­der över he­la värl­den, till­sam­mans med FN:s kli­mat­pa­nel (IPCC). Det är en pa­nel som be­står av hund­ra­tals kli­ma­t­ex­per­ter som ar­be­tar med FN. Det är svårt att ar­gu­men­te­ra mot nå­got så­dant. Män­ni­skor mås­te blir an­svars­med­vet­na snabbt.

 ??  ?? De rö­da fäl­ten på den­na kar­ta visar om­rå­den som var var­ma­re 2000–2009 jäm­fört med 1951–1980.
De rö­da fäl­ten på den­na kar­ta visar om­rå­den som var var­ma­re 2000–2009 jäm­fört med 1951–1980.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden