Det senaste inom vetenskap

”DA­GENS KLI­MAT­FÖR­ÄND­RING­AR ÄR HELT NA­TUR­LI­GA”

- Weather · Space · Earth · Science · Ecology · Solar System · Milky Way Galaxy

Jor­den har va­rit var­ma­re förr. Myc­ket var­ma­re, fak­tiskt. Ge­o­lo­gis­ka mät­ning­ar visar hur jor­dens till­stånd var i ett av­läg­set för­flu­tet. Un­der pe­ri­o­den eo­cen för 54–48 mil­jo­ner år se­dan var tem­pe­ra­tu­ren upp till 14 gra­der hög­re än idag. Det var så varmt att isen på bå­da po­ler­na smäl­te helt.

Vår ba­na runt so­len är ojämn och när vi dri­ver när­ma­re el­ler läng­re bort från stjär­nan på­ver­kas kli­ma­tet på jor­den. Det­ta har kopp­lats till is­ti­der­nas ut­brott. Un­der vis­sa pe­ri­o­der ly­ser so­len star­ka­re och skic­kar ut mer ener­gi. Vul­kan­ut­brott kan fyl­la at­mo­sfä­ren med kol­di­ox­id (som le­der till upp­värm­ning) el­ler ljus­bloc­ke­ran­de par­tik­lar (som ky­ler ned). Des­sa fak­to­rer har för­änd­rat tem­pe­ra­tu­ren på jor­den och kom­mer fort­sät­ta att gö­ra det i fram­ti­den, men det är dessvär­re in det som sker nu. De se­nas­te år­tion­de­na har tem­pe­ra­tu­ren sti­git snabbt. Avan­ce­ra­de mo­del­ler för glo­ba­la tem­pe­ra­tu­rer där män­ni­skans bi­drag ig­no­re­ras kan åter­ska­pa mönst­ren som ob­ser­ve­rats fram till 1950-ta­let. Ef­ter det­ta kan de dock in­te för­kla­ra vad som sker. Om män­ni­skans räk­nas in stäm­mer plöts­ligt mo­del­ler­na.

 ??  ?? Mänsk­lig ak­ti­vi­tet för­stär­ker den na­tur­li­ga upp­värm­ning­en av jor­den. At­mo­sfä­ren över­sväm­mas av kol­di­ox­id och me­tan, och at­mo­sfä­ren blir som en tjock mat­ta.
Mänsk­lig ak­ti­vi­tet för­stär­ker den na­tur­li­ga upp­värm­ning­en av jor­den. At­mo­sfä­ren över­sväm­mas av kol­di­ox­id och me­tan, och at­mo­sfä­ren blir som en tjock mat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden