Det senaste inom vetenskap

Na­tu­ren mot män­ni­skan

- Science · Ecology · NASA

NASA:s God­dard In­sti­tu­te har sam­lat in da­ta för att ta re­da på or­sa­ker­na till kli­mat­för­änd­ring­en.

Al­la fak­to­rer

Na­tur­li­ga och mänsk­li­ga fak­to­rer lig­ger bakom för­änd­ring­ar­na i yttem­pe­ra­tu­ren. Ut­släpp av växt­hus­ga­ser förändrar dock bil­den helt.

Ob­ser­ve­rad tem­pe­ra­tur

Yttem­pe­ra­tu­ren va­ri­e­rar. Se­dan 1880 har den sti­git med 0,8 gra­der. Den sti­ger fort­fa­ran­de.

Na­tur­li­ga fak­to­rer

Jor­dens ba­na, so­len och vul­kan­ut­brott på­ver­kar jor­dens tem­pe­ra­tur, men in­te ens sum­man av des­sa tre är till­räck­ligt för att väga upp de för­änd­ring­ar som sker.

Mänsk­li­ga fak­to­rer

Den störs­ta mänsk­li­ga fak­torn är ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser. Ök­ning­en i vår gas­pro­duk­tion re­flek­te­rar ök­ning­en vi ser i den glo­ba­la tem­pe­ra­tu­ren.

And­ra mänsk­li­ga fak­to­rer

Av­skog­ning, ozon­för­ore­ning­ar och ae­ro­sol­ga­ser bi­drar al­la till tem­pe­ra­tur­för­änd­ring­ar, oav­sett om det blir var­ma­re el­ler kal­la­re.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden