Det senaste inom vetenskap

”EX­TREMT VÄDER BE­ROR PÅ KLI­MAT­FÖR­ÄND­RING­AR­NA”

- Weather · Disasters · Ecology · United States of America · It · US National Oceanic and Atmospheric Administration

An­ta­let fall av ex­tremt väder i värl­den har ökat de se­nas­te åren. I USA blir det till ex­em­pel allt van­li­ga­re med vär­me­böl­jor, även i kal­la del­sta­ter som Alas­ka. Vin­ter­stor­marn­blir ock­så allt van­li­ga­re och star­ka­re, och an­ta­let plöts­li­ga och kraf­ti­ga regn­fall sker of­ta­re. Stor­mar­na över Nor­dat­lan­ten har ökat i in­ten­si­tet, fre­kvens och var­ak­tig­het. Det är dock svårt att kopp­la allt det­ta di­rekt till kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

Un­der 2014 pub­li­ce­ra­de NOAA en rap­port där de stu­de­rat 16 oli­ka fall av ex­trem­vä­der runt om i värl­den. De hit­ta­de en kopp­ling mel­lan mänsk­lig ak­ti­vi­tet och vär­me­böl­jor, men kun­de in­te be­vi­sa att tor­kan, det kraf­ti­ga reg­net el­ler stor­mar­na de stu­de­ra­de var på­ver­ka­de av män­ni­skor. Den sti­gan­de glo­ba­la tem­pe­ra­tu­ren ökar dock ris­ken för ex­tremt väder och så­da­na hän­del­ser kom­mer ske allt of­ta­re i fram­ti­den. För när­va­ran­de är det dock in­te rätt att skyl­la på kli­mat­för­änd­ring­ar­na när en storm slår till.

 ??  ?? Sti­gan­de tem­pe­ra­tu­rer ökar ris­ken för ex­tremt väder.
Sti­gan­de tem­pe­ra­tu­rer ökar ris­ken för ex­tremt väder.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden