Det senaste inom vetenskap

”DJU­REN KAN AN­PAS­SA SIG”

- Animals · Science · Ecology · Wildlife

Se­dan li­vet på jor­den upp­stod har tem­pe­ra­tu­rer­na va­ri­e­rat våld­samt. Un­der pe­ri­o­den eo­cen var det cir­ka 14 gra­der var­ma­re än idag och un­der den se­nas­te is­ti­den var det mer än fy­ra gra­der kal­la­re. Ar­ter kan änd­ra va­nor, flyt­ta till nya stäl­len och till och med ut­veck­las för att över­le­va kli­mat­för­änd­ring­ar. Till ex­em­pel kan två­pric­ki­ga nyc­kel­pi­gor an­ti­gen va­ra svar­ta med rö­da pric­kar el­ler rö­da med svar­ta pric­kar. An­ta­let bru­ka­de va­ra gans­ka jämnt, men nu är de fles­ta rö­da. Det­ta ef­tersom det ver­kar hål­la dem sva­la­re. Lax­en kläck­tes ti­di­ga­re i var­ma­re vat­ten och vis­sa fjä­rilsar­ter flyt­tar till hög­re om­rå­den. Så­da­na snab­ba lös­ning­ar är dock in­te möj­li­ga för al­la ar­ter. Kli­mat­för­änd­ring­ar­na sker fort och evolutione­n lång­samt. Många ar­ter har där­för svårt att an­pas­sa sig i en värld i för­änd­ring.

 ??  ?? Utrot­ning­en av guld­pad­dan har kopp­lats till kli­mat­för­änd­ring­ar­na.
Utrot­ning­en av guld­pad­dan har kopp­lats till kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden