Det senaste inom vetenskap

”DET ÄR IN­TE KOL­DI­OX­ID SOM ÄR PRO­BLE­MET. DET ÄR ME­TAN”

- Ecology · Intergovernmental Panel on Climate Change · United Nations · It · United States of America

”De ve­ten­skap­li­ga be­vi­sen för upp­värm­ning­en av kli­mat­sy­ste­men är ot­ve­ty­di­ga” FN:s kli­mat­pa­nel

När det hand­lar om växt­hus­ga­ser är det kol­di­ox­id som upp­märk­sam­mas mest. Ni­vå­er­na av kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren har sti­git se­dan in­dust­ri­el­la re­vo­lu­tio­nen, men det är in­te den en­da gas som bi­drar till upp­värm­ning­en. Me­tan fång­ar upp vär­me 30 gång­er mer ef­fek­tivt. Den­na lil­la mo­le­kyl fri­görs vid ned­bryt­ning av or­ga­niskt ma­te­ri­al. Den kom­mer in i at­mo­sfä­ren vid pro­duk­tion och trans­port av fos­si­la bräns­len. Det läc­ker även ut när djur- och väx­tres­ter bryts ned och släpps dag­li­gen ut av hus­djur som gris och kor. Det är dock in­te den främs­ta or­sa­ken till glo­bal upp­värm­ning.

Det finns myc­ket mer kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren och det pro­du­ce­rar än­nu mer av det. Un­der 2014 var 81 pro­cent av växt­hus­gas­ut­släp­pen i USA kol­di­ox­id, me­dan me­tan ba­ra var 11 pro­cent. Till skill­nad från me­tan blir kol­di­ox­id dess­utom kvar i at­mo­sfä­ren i upp till tu­sen­tals år.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden