Det senaste inom vetenskap

”KLIMATHYST­ERIN ÄR EN KONSPIRATI­ON”

-

Den­na myt är kanske den svå­ras­te att be­käm­pa. Många är au­to­ma­tiskt skep­tis­ka till varten­da bevis kli­ma­t­ex­per­ter­na kom­mer med.

Kli­mat­för­änd­ring­ar hand­lar in­te ba­ra om ve­ten­skap, ut­an ock­så om po­li­tik. Det är krä­van­de att för­änd­ra sät­tet värl­den fun­ge­rar på och det är in­te ovan­ligt att forsk­ning­en mö­ter mot­stånd. Spe­ci­ellt när fors­kar­na fort­fa­ran­de ar­be­tar med att få all­ting att hänga ihop. För­stå­el­sen ökar och för­änd­ras var­je år.

San­ning­en är att in­ter­na­tio­nellt er­kän­da or­ga­ni­sa­tio­ner som IPCC, NASA och NOAA, samt de na­tio­nel­la ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­er­na i mer än 80 län­der, är eni­ga om att kli­mat­för­änd­ring­en sker. Det är ett ve­ten­skap­ligt sam­för­stånd att mänsk­lig ak­ti­vi­tet kan va­ra or­sa­ken. När kopp­ling­en mel­lan rök­ning och lung­can­cer eta­ble­ra­des käm­pa­de to­baks­fö­re­ta­gen emot det­ta för att tys­ta det­ta på­stå­en­de. Da­gens dis­kus­sion hand­lar om fos­si­la bräns­len.

 ??  ?? Po­li­tis­ka rikt­lin­jer för att skyd­da kli­ma­tet har drab­bat in­du­strin hårt.
Po­li­tis­ka rikt­lin­jer för att skyd­da kli­ma­tet har drab­bat in­du­strin hårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden