Det senaste inom vetenskap

”DET ÄR BRA FÖR VÄX­TER­NA MED MER KOL­DI­OX­ID”

- Ecology · Stanford University

Kol­di­ox­id är en nyc­kel­kom­po­nent i fo­to­syn­te­sen. Väx­ter­na kom­bi­ne­rar det med vat­ten med hjälp av ener­gin från sol­lju­set för att gö­ra soc­kerar­ter. Där­med ger de in­di­rekt ener­gi till al­la le­van­de va­rel­ser i värl­den. Män­ni­skan ha­de in­te fun­nits om det in­te vo­re för kol­di­ox­i­den.

Att läg­ga till mer kol­di­ox­id ökar väx­ter­nas till­växt, men i sam­man­hang med kli­mat­för­änd­ring­ar är det in­te rik­tigt så lätt. Stan­ford Uni­ver­si­ty ge­nom­för­de ett treå­rigt ex­pe­ri­ment för att se vad som skul­le hän­da med växt­li­vet om hund­ra år, om värl­den fort­sät­ter i sam­ma rikt­ning som idag.

De dubb­la­de mäng­den kol­di­ox­id, öka­de tem­pe­ra­tu­ren med en grad och öka­de ne­der­bör­den och mäng­den kvä­ve i jor­den (nå­got som sker vid för­brän­ning av fos­si­la bräns­len). Un­der des­sa för­hål­lan­den stan­na­de väx­ter­nas till­växt upp.

 ??  ?? Kol­di­ox­id ökar väx­ter­nas till­växt, men till­sam­mans med and­ra för­änd­ring­ar blir ef­fek­ten om­vänd.
Kol­di­ox­id ökar väx­ter­nas till­växt, men till­sam­mans med and­ra för­änd­ring­ar blir ef­fek­ten om­vänd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden