Det senaste inom vetenskap

”NÅG­RA FÅ GRA­DER GÖR ING­EN SKILL­NAD”

- Weather · Science · Ecology · Intergovernmental Panel on Climate Change · United Nations · Paris Agreement · England

Se­dan slu­tet av 1800-ta­let har jor­den bli­vit li­te mind­re än en grad var­ma­re. Det är väl in­te så myc­ket, el­ler hur? Någ­ra få gra­der kan fak­tiskt ut­gö­ra en enorm skill­nad. Jor­dens histo­ria är skri­ven i sten och om me­del­tem­pe­ra­tu­ren ba­ra blir ett par gra­der läg­re får vi en ny is­tid. Med ett par gra­der hög­re tem­pe­ra­tur kom­mer istäc­ke­na att smäl­ta.

Glo­bal upp­värm­ning fo­ku­se­rar på den glo­ba­la ge­nom­snitt­stem­pe­ra­tu­ren. I verk­lig­he­ten är ök­ning­en in­te jämnt för­de­lad över he­la värl­den. FN:s kli­mat­pa­nel har för­ut­spått att tem­pe­ra­tu­ren kan ha ökat med så myc­ket som 4,5 gra­der in­nan år 2100. I vis­sa om­rå­den skul­le den­na tem­pe­ra­tur­topp sti­ga myc­ket hög­re.

I ett för­sök att brom­sa upp­värm­ning­en un­der­teck­na­des Pa­ris­av­ta­let av 196 län­der 2015. Må­let är att hål­la tem­pe­ra­tu­ren un­der två gra­der var­ma­re än vad den var in­nan in­du­strins på­ver­kan och för­hopp­nings­vis be­grän­sa den till att bli 1,5 gra­der var­ma­re. En yn­ka halv grad kan ver­ka blyg­samt, men det kan va­ra av­gö­ran­de.

Eu­ro­pe­an Ge­osci­ences Uni­on är en in­ter­na­tio­nell för­e­ning som fors­kar om rym­den, pla­ne­ter­na och jor­den. Un­der 2016 pub­li­ce­ra­de de en stu­die där de un­der­sök­te hur stor skill­nad en halv grad gör. En ök­ning av kol­di­ox­id­ni­vån och tem­pe­ra­tur för­vän­tas öka till­väx­ten av vis­sa an­vänd­ba­ra grö­dor som so­ja­bö­nor och ve­te, men när tem­pe­ra­tu­ren når 1,5-gra­der­strös­keln kan till­väx­ten stan­na upp. På vis­sa stäl­len kan tem­pe­ra­tu­ren öka med upp till tio gra­der. Den ex­tre­ma vär­men och tor­kan kan le­da till att des­sa livsvik­ti­ga od­ling­ar omöj­lig­görs.

Ar­be­tet med att fast­stäl­la tem­pe­ra­turök­ning­ens kon­se­kven­ser är fort­fa­ran­de i ett ti­digt sta­di­um, men med hjälp från be­fint­lig da­ta har fors­ka­re från Ox­for­du­ni­ver­si­te­tet i Eng­land un­der­sökt skill­na­den mel­lan 1,5 och 2 gra­der. Det­ta lil­la språng in­ne­bär en ökad risk för ex­tremt väder som tor­ka, över­sväm­ning­ar och stor­mar. Det kom­mer ha en för­ödan­de in­ver­kan på be­folk­ning­ar, eko­no­mi­er och na­tur­ligt­vis mil­jön.

Hav­s­ni­vån är en an­nan fak­tor. Ha­ven be­hö­ver mer tid för att kom­pen­se­ra för ök­ning­en i at­mo­sfär­tem­pe­ra­tu­ren, så den ful­la kon­se­kven­sen av is­smält­ning­en åter­står att se. Ett par gra­der kan ver­ka obe­tyd­li­ga, men kon­se­kven­ser­na kan bli för­ödan­de.

”Ett par gra­der kan ver­ka obe­tyd­li­ga, men kon­se­kven­ser­na kan bli för­ödan­de.”

 ??  ?? Kattugg­lor änd­rar färg från grå till brun när mäng­den snö mins­kar.
Kattugg­lor änd­rar färg från grå till brun när mäng­den snö mins­kar.
 ??  ?? Is­björ­nar be­hö­ver havs­is för att över­le­va. Ut­an den ris­ke­rar de att utro­tas.
Is­björ­nar be­hö­ver havs­is för att över­le­va. Ut­an den ris­ke­rar de att utro­tas.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden