Det senaste inom vetenskap

En möj­lig fram­tid

- Weather · Disasters · Canada · Central America

En tem­pe­ra­turök­ning på någ­ra få gra­der kan för­änd­ra värl­den helt.

Isen drar sig till­ba­ka

De frus­na land­om­rå­de­na i Si­bi­ri­en och Ka­na­da kan bli var­ma och obe­bo­e­li­ga.

Mass­mi­gra­tion

Oför­ut­säg­bart väder, brän­nan­de het­ta och för­änd­ring­ar i fuk­tig­het kom­mer le­da till mass­mi­gra­tion till de be­bo­e­li­ga om­rå­de­na.

Sjuk­do­mar

Sjuk­do­mar som ma­la­ria kan drab­ba tu­sen­tals män­ni­skor när myg­gen som bär in­fek­tio­nen spri­der sig.

Ex­tremt väder

Tor­ra om­rå­den kan bli än­nu tor­ra­re. Tor­ka och stor­mar kan gö­ra be­bo­e­li­ga om­rå­den obe­bo­e­li­ga.

Be­bo­e­ligt om­rå­de

Nor­ra halv­klo­tet kom­mer för­mod­li­gen ha mil­dast kli­mat och bäst od­lings­mar­ker.

Inga od­ling­ar

En tem­pe­ra­turök­ning på tre gra­der kan va­ra till­räck­ligt för att od­ling­ar ska ta ska­da. Det får sto­ra kon­se­kven­ser i Afri­ka, Cen­tra­la­me­ri­ka och söd­ra Asi­en.

.. Over­sväm­ning

Den sti­gan­de hav­s­ni­vån kan slu­ka öar och kust­stä­der, så att in­vå­nar­na blir tvung­na att flyt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden