Det senaste inom vetenskap

”VI KAN IN­TE GÖ­RA NÅ­GOT FÖR ATT STOP­PA KLI­MAT­FÖR­ÄND­RING­AR­NA”

- Ecology · It · United Kingdom · United States of America

Det är för ti­digt att er­kän­na ne­der­lag. Fors­ka­re har upp­täckt män­ni­skans in­ver­kan på kli­ma­tet, och det finns fort­fa­ran­de tid att age­ra. Det enk­las­te sät­tet att re­du­ce­ra de tem­pe­ra­tur­för­änd­ran­de växt­hus­ut­släp­pen på är att slu­ta gö­ra dem. Un­der 2010 kom en fjär­de­del av pro­duk­tio­nen från elekt­ri­ci­tet och vär­me. Li­ka myc­ket kom från jord­bru­ket, om­kring 20 pro­cent från in­du­strin och 14 pro­cent från trans­port.

Nyc­keln är över­gång­en till för­ny­bar ener­gi och det­ta ar­be­te är igång. Un­der 2016 mins­ka­de kol­di­ox­id­ut­släp­pen i Stor­bri­tan­ni­en med 4,3 pro­cent tack va­re en fort­satt minsk­ning av kol­för­bruk­ning­en. Mel­lan 2005 och 2012 sjönk ut­släp­pen i USA med näs­tan 10 pro­cent.

Kol­di­ox­id­ni­vån i at­mo­sfä­ren har dock re­dan sti­git och det kom­mer ta fle­ra hund­ra år in­nan ni­vå­er­na åter­går till det nor­ma­la, även om växt­hus­gas­ut­släp­pen slu­tar. För att re­du­ce­ra växt­hu­sef­fek­ten och brom­sa ök­ning­en av den glo­ba­la upp­värm­ning­en mås­te även and­ra möj­lig­he­ter ut­fors­kas.

En idé är att re­flek­te­ra en del av sol­lju­set till­ba­ka till rym­den ge­nom att gö­ra lju­sa moln över ha­vet el­ler ge­nom att släp­pa ut re­flek­te­ran­de par­tik­lar i luf­ten. Ett an­nat sätt att av­lägs­na kol­di­ox­id från at­mo­sfä­ren på är att plan­te­ra fler träd och främ­ja alg­till­växt i ha­ven, el­ler ge­nom att ut­veck­la kol­la­ger som kan ex­tra­he­ra och lag­ra ga­sen.

 ??  ?? Den­na bild visar so­lens ak­ti­va om­rå­den 2015. Att by­ta till för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor är vår bäs­ta möj­lig­het för att re­du­ce­ra el­ler åt­gär­da någ­ra av de ska­dor vi or­sa­kat på kli­ma­tet.
Den­na bild visar so­lens ak­ti­va om­rå­den 2015. Att by­ta till för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor är vår bäs­ta möj­lig­het för att re­du­ce­ra el­ler åt­gär­da någ­ra av de ska­dor vi or­sa­kat på kli­ma­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden