Det senaste inom vetenskap

”KLI­MAT- FÖR­ÄND­RING­AR­NA BE­ROR PÅ SO­LEN”

- Weather · Solar Power · Earth · Science · Ecology · Renewable Energy · Environmental Economics · Business · Solar System · Milky Way Galaxy

So­len har in­te ett kon­stant ener­gi­flö­de. Den går ige­nom pe­ri­o­der av ökad ak­ti­vi­tet om­kring vart elf­te år, nå­got som re­sul­te­rar i att in­ten­si­va sol­fläc­kar bry­ter ut på ytan. Det­ta be­ror på va­ri­a­tio­ner i mag­net­fäl­tet. Det se­nas­te år­hund­ra­det har den­na ak­ti­vi­tet ökat och so­len ly­ser star­ka­re än för tu­sen­tals år se­dan. Jor­dens ba­na för­änd­ras dess­utom över tid och ax­eln änd­rar vin­kel, så att års­ti­der­nas längd och in­ten­si­tet för­änd­ras. Ti­di­ga­re var des­sa cyk­ler och för­änd­ring­ar kopp­la­de till för­änd­ring­ar i tem­pe­ra­tu­ren på jor­den, samt is­ti­der­nas bör­jan och slut. Tren­den med upp­värm­ning de se­nas­te år­tion­den be­ror dock in­te på so­lens ak­ti­vi­tet. Me­dan den glo­ba­la tem­pe­ra­tu­ren har ökat har so­lak­ti­vi­te­ten va­rit sta­bil. So­lens ak­ti­vi­tet låg fak­tiskt på mi­ni­mi­ni­vå 2007– 2009, men tem­pe­ra­tu­ren på jor­den fort­sat­te än­då öka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden