Det senaste inom vetenskap

Är det so­lens fel?

- Weather · Ecology

Den glo­ba­la tem­pe­ra­tu­ren är re­la­te­rad till den mängd ener­gi at­mo­sfä­ren tar emot från so­len.

För­änd­ring­ar

Tem­pe­ra­tu­ren sti­ger och sjun­ker i takt med för­änd­ring­ar i för­hål­lan­de­na på jor­den.

So­lens ener­gi­pro­duk­tion

So­lak­ti­vi­te­ten skif­tar un­ge­fär vart elf­te år.

Tem­pe­ra­turök­ning

Den ge­nom­snitt­li­ga yttem­pe­ra­tu­ren har ökat sta­digt.

So­len max­i­mum

När so­lak­ti­vi­te­ten är som högst upp­står små ök­ning­ar i at­mo­sfä­rens tem­pe­ra­tur.

So­len mi­ni­mum

Även när so­len är i en lugn fas fort­sät­ter tem­pe­ra­tu­ren i at­mo­sfä­ren att sti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden