Det senaste inom vetenskap

SÅ KAN SKA­DOR­NA ÅTGÄRDAS

Forsk­ning­en är på god väg att hit­ta sätt att ky­la ned värl­den på.

- Ecology

Lju­sa moln

Att ska­pa sta­bi­la moln med små drop­par av havs­vat­ten över ha­ven kan hjäl­pa till att re­flek­te­ra lju­set.

Kall­vat­tenskrets­lopp

En ström upp­åt le­der kallt, nä­rings­rikt vat­ten till havs­y­tan och ger nä­ring till al­ger som fång­ar upp kol­di­ox­id.

Göds­ling av ha­ven

Al­ger­na be­hö­ver järn till fo­to­syn­te­sen och en even­tu­ell lös­ning är att till­sät­ta det­ta i ha­ven för att öka al­ger­nas an­tal.

Re­flek­te­ran­de ae­ro­so­ler

En tunn dim­ma av lju­sa par­tik­lar i luf­ten re­flek­te­rar sol­lju­set till­ba­ka ut i rym­den, men det är fort­fa­ran­de osä­kert hur de kan ut­nytt­jas på bäs­ta sätt.

Upp­sam­ling av kol­di­ox­id

Många pro­jekt ar­be­tar med att hit­ta me­to­der för att fånga in och sam­la upp kol­di­ox­id från luf­ten.

Rymd­spe­gel

En plan är att skic­ka ut ett moln av ge­nom­skin­li­ga speg­lar för att skyd­da jor­den från sol­ljus i nödsi­tu­a­tio­ner.

Träd­plan­te­ring

Träd su­ger upp kol­di­ox­id ur at­mo­sfä­ren. Om de som huggs ned er­sätts kan det hjäl­pa till att brom­sa kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

”Me­dan den glo­ba­la tem­pe­ra­tu­ren har ökat, har so­lens ak­ti­vi­te­ten va­rit sta­bil.”

 ??  ?? De rö­da fäl­ten visar om­rå­den som ha­de ovan­ligt höga tem­pe­ra­tu­rer 2015. NASA:s bil­der av Grön­lands istäc­ke visar att den smäl­te ti­di­ga­re än van­ligt 2016.
De rö­da fäl­ten visar om­rå­den som ha­de ovan­ligt höga tem­pe­ra­tu­rer 2015. NASA:s bil­der av Grön­lands istäc­ke visar att den smäl­te ti­di­ga­re än van­ligt 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden