Det senaste inom vetenskap

Run­da 1: Fy­sis­ka egen­ska­per

- Lifestyle · Good News · Pet Health · Pets · Hobbies

Kat­ter är at­le­ter i hus­dju­rens värld. De är lät­ta, smi­di­ga och har en otro­lig för­må­ga att lan­da på al­la fy­ra. De har dess­utom im­po­ne­ran­de natt­syn, skarp hör­sel och två oli­ka slags lukt­sin­nen. Om en katt visar si­na tän­der kan det hän­da att den an­vän­der Jacob­sons or­gan. Det an­vänds för att ana­ly­se­ra luk­ter. När det gäl­ler sin­ne­na ver­kar det som att kat­ter­na lig­ger i led­ning­en, tills vi bör­jar pra­ta om hun­dar­nas lukt­sin­ne. De ”ser värl­den ge­nom no­sen” och kan iden­ti­fi­e­ra dof­ter som är så sva­ga att det skul­le mot­sva­ra en te­sked soc­ker i en mil­jon li­ter vat­ten! En stu­die visar att hun­dar­na väl­jer vil­ken näs­bor­re den vill an­vän­da för att iden­ti­fi­e­ra en lukt be­ro­en­de på hur luk­ten får dem att kän­na sig. Det är en jämn match mel­lan hun­dar och kat­ter när det gäl­ler fy­sisk styr­ka, men kat­ter­na har en tass för­språng. Det finns ra­ser för oli­ka upp­gif­ter och hun­dar är ex­tremt ut­hål­li­ga. Kat­ter kan springa snabbt och har en topp­has­tig­het på otro­li­ga 48 km/h, men hun­dar kan springa fort över långa sträc­kor. Kat­ter kan hop­pa högt, men hun­dar kan hop­pa långt – om och om igen. En grey­hound kan nå en topp­has­tig­het på 68 km/h och en hu­sky kan över­le­va i ex­trem ky­la. Col­li­en är su­persmi­dig och en new­found­land kan hop­pa ned i ha­vet från en he­li­kop­ter för att räd­da en män­ni­ska.

 ??  ?? När hun­den an­das in går en del av luf­ten ned i lung­or­na och an­vänds för att kart­läg­ga om­giv­ning­en. Kat­tens tunga har små, bak­åt­vän­da pa­pil­ler som hjäl­per den att ris­pa upp kött och tvät­ta sin päls.
När hun­den an­das in går en del av luf­ten ned i lung­or­na och an­vänds för att kart­läg­ga om­giv­ning­en. Kat­tens tunga har små, bak­åt­vän­da pa­pil­ler som hjäl­per den att ris­pa upp kött och tvät­ta sin päls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden