Det senaste inom vetenskap

Hun­dar kom först

- Lifestyle · Good News · Pet Health · Pets · Hobbies

Hun­dar har levt som hus­djur un­der en lång tid. En stu­die av hun­dens ge­ne­tik vi­sa­de att den an­vänts som hus­djur i över 30 000 år och att da­gens hun­dar här­stam­mar från oli­ka varg­stam­mar. Män­ni­skan fick tro­li­gen idén om att täm­ja var­gen ef­tersom vis­sa in­di­vi­der av dem följ­de ef­ter no­ma­der­na och lev­de på de­ras mat­res­ter. Ag­gres­si­va in­di­vi­der to­le­re­ra­des för­mod­li­gen in­te och utro­ta­des där­för snabbt. Allt ef­tersom val­des de lug­na och ly­di­gas­te in­di­vi­der­na ut och föd­des upp.

Ta­ma kat­ter dök där­e­mot in­te upp för­rän för cir­ka 9 500 år se­dan, för­mod­li­gen i Mel­la­nöstern. De­ras för­fä­der är vild­kat­ter som fun­nits i 130 000 år och som fort­fa­ran­de finns på fle­ra plat­ser i värl­den. Kat­ter­na loc­ka­des för­mod­li­gen av al­la gna­ga­re som le­ver i när­he­ten av män­ni­skor och se­dan har de grad­vis bli­vit ta­ma­re. Män­ni­skor har för­mod­li­gen ma­tat och ta­git hand om katt­dju­ren,för att de skul­le hål­la po­pu­la­tio­nen av möss och råt­tor un­der kon­troll.

 ??  ?? De förs­ta ta­ma hun­dar­na var för­mod­li­gen av­kom­ma från den ki­ne­sis­ka grå­var­gen.
De förs­ta ta­ma hun­dar­na var för­mod­li­gen av­kom­ma från den ki­ne­sis­ka grå­var­gen.
 ??  ?? Al­la hus­kat­ter här­stam­mar från den eu­ro­pe­is­ka vild­kat­ten.
Al­la hus­kat­ter här­stam­mar från den eu­ro­pe­is­ka vild­kat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden