Det senaste inom vetenskap

Run­da 2: Kom­mu­ni­ka­tion

- Lifestyle · Good News · Pet Health · Pets · Hobbies

Hun­dar och kat­ter till­bring­ar myc­ket av sin tid till­sam­mans med si­na äga­re. De go­sar, bu­sar och blir en del av var­da­gen. Där­för är det in­te sär­skilt över­ras­kan­de att de päls­kläd­da vän­ner­na har ut­veck­lat sätt att kom­mu­ni­ce­ra med oss. Lä­ten har en vik­tig roll. Hun­dar kan gö­ra många oli­ka ljud. De kan bland an­nat yla, pi­pa, mor­ra, knor­ra och skäl­la. Vux­na var­gar skäl­ler in­te (även om unga var­gar gör det), så skal­let är en egen­skap hun­dar ut­veck­lat för att män­ni­skor ska kun­na för­stå dem bätt­re. Hun­dar an­vän­der även ögon­kon­takt för att sö­ka kon­takt och kan till och med föl­ja män­ni­skors blick för att ta re­da på vad de kol­lar på. Det är ba­ra ta­ma hun­dar som visar upp så­dant be­te­en­de. Vil­da var­gar sö­ker in­te ögon­kon­takt med män­ni­skor.

Kat­tens ja­man­de är dock än­nu smar­ta­re än hun­dens skall. Kat­ten har levt till­sam­mans med män­ni­skor så länge att den lärt sig att kom­mu­ni­ce­ra med vårt un­der­med­vet­na. När kat­ten ja­mar tyst när den kän­ner sig en­sam har lju­det sam­ma fre­kvens som be­bi­sars gråt. Där­för vill män­ni­skor di­rekt trös­ta kat­ten och ta hand om den.

Kropps­språk är än­nu vik­ti­ga­re än ljud när det gäl­ler kom­mu­ni­ka­tion. Dju­ren visar si­na käns­lor med hjälp av kropps­språ­ket. En glad katt som vill bli klap­pad tryc­ker ryg­gen mot han­den och spin­ner. Om kat­ten gör sig mind­re och drar sig un­dan är den in­te in­tres­se­rad, och om den pres­sar öro­nen bak­åt är den spänd el­ler rädd.

En glad, av­slapp­nad hund lig­ger gär­na på rygg med ma­gen och hal­sen blot­tad. De äls­kar att bli klap­pa­de här! Om du där­e­mot klap­par en katt som lig­ger på det här sät­tet är det stor att du blir klöst ef­tersom många kat­ter in­te tyc­ker om att bli klap­pa­de på ma­gen.

 ??  ?? Forsk­ning visar att hus­djur kan gö­ra oss lug­na­re och gla­da­re.
Forsk­ning visar att hus­djur kan gö­ra oss lug­na­re och gla­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden