Det senaste inom vetenskap

De lug­nar oss

- Lifestyle · Good News · Pet Health · Pets · Hobbies

Bå­de kat­ter och hun­dar ver­kar ha en lug­nan­de ef­fekt på män­ni­skor. Stu­di­er visar att bå­de puls och blod­tryck hos män­ni­skor sjun­ker när de klap­par en päls­klädd vän. Dess­utom sjun­ker ni­vå­er­na av stress­hor­mo­net kor­ti­sol i blo­det, sam­ti­digt som ni­vå­er­na av gläd­je­hor­mo­nen se­ro­to­nin och ox­ycon­tin sti­ger. Bå­de kat­ter och hun­dar ger ovill­kor­lig kär­lek. De kan hjäl­pa män­ni­skor ge­nom de­pres­sio­ner och få dem att kän­na sig mind­re en­sam­ma. Bå­da dju­ren är väl läm­pa­de som te­ra­pi­djur och gör ett ut­märkt jobb med att munt­ra upp sju­ka och äld­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden