Det senaste inom vetenskap

Hus­djur och käns­lor

- Lifestyle · Good News · Pet Health · Pets · Hobbies · It

Det är ing­en hem­lig­het att hus­djur på nå­got oför­klar­ligt vis vet hur si­na äga­re mår. I en stu­die pre­sen­te­ra­des hun­dar för ljud och bil­der som vi­sa­de po­si­ti­va och ne­ga­ti­va käns­lor hos män­ni­skor. Stu­di­en vi­sa­de att hun­dar­na spen­de­ra­de läng­re tid med att stu­de­ra bil­der­na när de stäm­de över­ens med lju­den som spe­la­des sam­ti­digt. Stu­di­en visar att hun­dar helt na­tur­ligt skil­jer käns­lor från varand­ra och det är in­te nå­got som går att lä­ra.

En an­nan ny stu­die visar att kat­ter ock­så an­pas­sar sitt be­te­en­de ef­ter äga­rens hu­mör, men det är in­te li­ka lätt att upp­täc­ka. Om äga­ren är glad är san­no­lik­he­ten ex­em­pel­vis stör­re att kat­ten spin­ner och stry­ker sig mot den­ne. Det är möj­ligt att kat­ten för­knip­par gott hu­mör med go­dis, nå­got som ock­så gör kat­ten glad. Kanske är det så att hun­dar visar käns­lor i hög­re grad ef­tersom de levt läng­re till­sam­mans med män­ni­skor och haft gott om tid att an­pas­sa sig?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden