Det senaste inom vetenskap

Run­da 3: In­tel­li­gens och in­lär­ning

- Lifestyle · Good News · Pets · Hobbies · It · Pet Health · Cat Breeding

En ge­nom­snitt­lig hund är un­ge­fär li­ka in­tel­li­gent som en tvåå­ring och har stör­re hjär­na i för­hål­lan­de till krop­pen än en katt. Hjärn­bar­ken är dock stör­re hos en katt än hos en hund. Det är den­na del av hjär­nan som an­vänds för att be­ar­be­ta in­for­ma­tion från om­giv­ning­en. Ef­tersom des­sa djur är två helt oli­ka ar­ter med helt an­norlun­da histo­ria och livs­stil är det svårt att jäm­fö­ra dem och be­stäm­ma vil­ket djur som har högst IQ. Det är lät­ta­re att jäm­fö­ra oli­ka hund­ra­ser (bor­der­col­li­en vin­ner, om du und­ra­de). Kat­ter och hun­dar är in­tel­li­gen­ta på oli­ka sätt.

En sak är trä­ning. Hun­dar är enk­la att trä­na ef­tersom de äls­kar att ar­be­ta för att få be­lö­ning­ar. De lär sig även på sam­ma sätt som barn.

Kat­ter är där­e­mot in­te kän­da för att va­ra lät­ta att trä­na. De är all­de­les för själv­stän­di­ga. Men ge in­te upp. Det går att trä­na kat­ter, även om det är svårt. Trä­ning­en mås­te ba­ra ske på ett an­nat sätt. Om kat­ten vak­nar och äga­ren går upp och ger den mat kom­mer den upp­re­pa be­te­en­det. På så sätt lär den sig till slut att väc­ka dig var­je natt. Kat­ter är väl­digt mot­tag­li­ga, så re­ak­tio­ner och hand­ling­ar lär dem hur de ska upp­fö­ra sig. Vis­sa me­nar att den­na egen­skap ty­der på att kat­ten är smar­ta­re än hun­den, ef­tersom hun­den he­la ti­den mås­te bli till­sagd om vad den ska gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden