Det senaste inom vetenskap

Siff­ror

- Lifestyle · Good News · Pet Health · Pets · Hobbies · It

Nya stu­di­er har vi­sat att hun­dar kan kän­na igen ett hög­re an­tal pric­kar när de pre­sen­te­ras för ett ur­val av bil­der. De be­ror för­mod­li­gen på att hun­dar är flock­djur. Vild­hun­dar och var­gar är be­ro­en­de av att ve­ta hur många med­lem­mar de­ras egen flock el­ler en ri­va­li­se­ran­de flock be­står av. Hun­dar kan dess­utom ut­fö­ra enk­la ad­di­tions- och sub­trak­tions­upp­gif­ter.

Hur mä­ter sig kat­ten med det­ta? Ett test i nu­me­risk för­stå­el­se är in­te helt rätt­vist mot kat­ten. Kat­ten är mer be­ro­en­de av att be­dö­ma stor­lek än an­tal och tes­tar­na vi­sa­de även att det var det­ta de var bäst på. Det bör dock näm­nas att det är svå­ra­re att hål­la kat­ten upp­märk­sam un­der så­da­na tes­ter och det är där­för svårt att ge en kor­rekt slut­sats!

 ??  ?? Hun­dar upp­fat­tar siff­ror bätt­re än kat­ter, som egent­li­gen in­te är in­tres­se­ra­de av att bli tes­ta­de alls.
Hun­dar upp­fat­tar siff­ror bätt­re än kat­ter, som egent­li­gen in­te är in­tres­se­ra­de av att bli tes­ta­de alls.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden